Kabuluhan ng buhay

Sa mundo ng tao, sinisikap niya na makamit ang kanyang mga layunin at iniisip na dahil sa kanilang mga ginagawa ay masusumpungan nila ang kahulugan ng buhay.

Nagkasala ang tao at dahil dito nasira ang relasyon natin sa Diyos, subalit ibinalik ng Diyos ang relasyong iyon Kabuluhan ng buhay mga taong kanyang hinirang upang sumampalataya.

Kung ikaw ay mahilig manood ng laro at nagdesisyon kang pumunta at manood sa isang larong propesyonal, puwede kang magbayad ng mumurahing tiket subalit ang iyong uupuan ay napakalayo sa pinangyayarihan ng Kabuluhan ng buhay. Doon siya natutuhan sa pagkakataong iyon, ang mga agam-agam at hinanakit niya sa buhay.

Ang Diyos ay maninirahang kasama nila at sila ay magiging mga anak ng Diyos. Ang mga taong hindi karapat-dapat ay itatapon sa lawang apoy. Sa Kanya mo matatagpuan ang isang buhay na ganap at kasiya Kabuluhan ng buhay.

Maaari nating ipagpatuloy na pangunahan ang ating sariling buhay ngunit ang resulta nito ay walang saysay na buhay o puwede nating piliin ng buong puso ang Diyos at ang kanyang kagustuhan sa ating buhay Magreresulta ito sa buhay na ganap, katugunan sa mga hangarin ng iyong puso at pagiging kuntento sa buhay.

Subalit ang lahat ding ito lalong lalo na ang pakikihalubilo ng Diyos sa tao ay naapektuhan ng mahulog ang tao sa kasalanan Genesis 3. Bakit may ganitong kakulangan ang tao? Ang isinasaad ng mga naturang talata ay mayroon tayong kakayahang pumili. Naputol ang naturang relasyon noong nagkasala si Adan at Eba.

Inilarawan ng may-akda ng Mangangaral ang kanyang nararamdaman nang kanyang sinabi na walang kabuluhan, walang kabuluhan, ang lahat ay walang kabuluhan. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito; ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa Akin ay siyang magkakamit noon.

Isinuko na niya ng buong puso ang kaniyang buhay kay Kristo at sa Kanyang kagustuhan. Sumagot siya, nais ko sanang may nagsabi sa akin noon pa, na kung maabot ko man ang tuktok ng tagumpay wala pala itong saysay.

Ang pagkakamit ng lahat ang kagustuhan sa lupa ngunit mamatay na hiwalay sa Diyos ay mas nakakatakot na higit sa anupamang bagay! Tinanong siya kung ano ang nais niyang sinabi sana sa kanya bago pa man siya nagsimulang maglaro ng baseball.

Kahulugan ng buhay

Natikman rin niya ang pinakamasarap na mga alak at pagkain at naranasan ang lahat ng uri ng mapaglilibangan. Isinusuko mo na ba ang iyong buhay kay Hesus at sa Kanyang kagustuhan?

Paulit-ulit niya itong naramdaman hanggang humantong ito sa kanyang paghihina. Alam nating mayroon pang mas higit dito. Kung ikaw ay mahilig manood ng laro at nagdesisyon kang pumunta at manood sa isang larong propesyonal, puwede kang magbayad ng mumurahing tiket subalit ang iyong uupuan ay napakalayo sa pinangyayarihan ng laro.

Tandaan mo anak, ang bawat grasyang nakahain diyan sa hapag ay galing sa aking pawis. Sa halip, ang totoong kahulugan ng buhay ay matatagpuan kung ang isang tao ay susunod kay Kristo bilang Kanyang alagad, kikilalanin Siya at magbigay ng panahon para sa Kanya at sa Kanyang Salita, Ang Bibliya.

Nais mo bang gawin ito? Kasama dito ang pagsamba, pasasalamat, paghingi ng tawad at pagpapaabot sa Diyos ng kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at paglakad sa buhay na ito kasama ang Panginoon, bilang pagsunod sa kanyang kautusan.

Sa Kanya mo matatagpuan ang isang buhay na ganap at kasiya siya. Ang paulit-ulit na panambitan ng kanyang isipan sa pagkakatayo na tinatahak niya ang daan tungo sa kamatayan.

Ang Kahulugan ng Buhay na Tinubos ni Hesu Kristo Ang totoong kahulugan ng buhay ngayon at ang buhay na walang hanggan ay matatagpuan lamang kung makakaroon muli ang isang tao ng relasyon sa Diyos. Maraming mga pangarap ang natuklasang wala palang saysay matapos ang maraming taong nasayang sa pagsusumikap upang makamit mga ito.

Mangyayari ito dahil minamahal tayo ng ating Manlilikha at ang nais Niya ay para sa ating ikabubuti. Walang pag-aalinlangan tumugon siya sa paanyaya nito dahil sa nangyaring pagtatalo nito sa kanyang inay.

Ano ang kahulugan ng buhay? Mangyayari ito dahil minamahal tayo ng ating Manlilikha at ang nais Niya ay para sa ating ikabubuti. Maraming mga pangarap ang natuklasang wala palang saysay matapos ang maraming taong nasayang sa pagsusumikap upang makamit mga ito.

Ang pagmamasid sa pagkilos ng Diyos ay hindi gawain ng mga hindi mananampalataya. Sa huli nais kong ibahagi ang isang kuwento mula sa isang kaibigang pastor. Inilarawan ng may-akda ng Mangangaral ang kanyang nararamdaman nang kanyang sinabi na walang kabuluhan, walang kabuluhan, ang lahat ay walang kabuluhan.Ang totoong kabuluhan ng buhay ay hindi makakamtan kung alam lang natin na si Hesus ay ang tagapagligtas.

Sa halip, ang totoong kahulugan ng buhay ay matatagpuan kung ang isang tao ay susunod kay Kristo bilang Kanyang alagad, kikilalanin Siya at magbigay ng panahon para sa Kanya at sa Kanyang Salita, Ang Bibliya. Ang kahulugan ng buhay ay nasa mga diwang pampilosopiya at panrelihiyon ng pag-iral, ng mga ugnayang panlipunan, kamalayan, at kaligayahan, at humahangga sa maraming iba't.

Kabuluhan ng Buhay (para kay Teddy Lapuz) Ni Apolinario B.

Ano nga ba ang kahulugan ng buhay?

Villalobos Nang tayo ay ginawa ng Diyos Mula sa lupang kanyang hinubog Sa palad nati’y ginuhit ang kapalaran – Nakatalagang tuparin, mula sa sinapupunan. Landas ng buhay, ating tinatahak Batbat ng pagsubok, Kanyang itinadhana Dahil Kanyang layunin at gustong makita Kung bawa’t isa. Tuklasin ang kahulugan sa iyong buhay.

Mag-isip ng isang linggo tungkol sa iyong buhay at kinabukasan. Ang iyong buhay ay maaaring maging napaka-espesyal. Handa ka na mag-isip tungkol sa iyong buhay at kinabukasan o hinaharap. Walang kaanib dito na yayaong hindi niya nakamtan ang kabuluhan ng buhay at nanatiling naging dayuhan sa sambayanan ng Diyos.

Lahat tayo ay may buhay na matatapos sa takdang panahon ngunit mangyari man ay naiiwan natin ang isang pamanang hindi lamang mananatili dito kundi hanggang sa pangwalang wakes. Sa bukanan pa lamang ng eskuwelahan ay nakasalubong ni Jose sina Brando at mga kaibigan nito.

“Hali kana pare, sumama ka na sa amin” wika ni Brando. Walang pag-aalinlangan tumugon siya sa paanyaya nito dahil sa nangyaring pagtatalo nito sa kanyang inay.

Download
Kabuluhan ng buhay
Rated 3/5 based on 9 review